Newsletter – information

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu NIP: 8952178057, REGON: 369258190 wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000729669, adres: 51-523 Wrocław, ul. Laskowicka 7.

W celu realizacji praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (o których poniżej) lub uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: meeting@polanditmeeting.com

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie objętym zgodą, tj. w celu przesłania Newslettera dotyczącego wydarzenia Poland IT Meeting.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi przesyłanie Newslettera.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych wymienione powyżej a wynikające z nałożonego na administratora danych osobowych obowiązku informacyjnego zostaną przekazane dodatkowo w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestracją na potrzeby Newslettera.

Back to Top
Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be updated with Poland IT Meeting activities? Drop your details and we\\\'ll make sure you’re the first one to know!
Zgadzam się na używanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonów, SMS-ów, e-maili) dla celów marketingu bezpośredniego.
Zgadzam się na przesyłanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych ujętych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby otrzymywania Newlettera dotyczącego wydarzenia Poland IT Meeting.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu … (dowiedz się więcej) SIGN UP FOR NEWSLETTER NOW
Facebook IconYouTube IconTwitter IconNewsletter Icon Visit Our LinkedIn Profile