Regulamin i Warunki Uczestnictwa

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin sprzedaży uczestnictwa w wydarzeniu „Poland IT Meeting” zwany w dalszej części „Regulaminem” ma zastosowanie do zamawiania i opłacania uczestnictwa w wydarzeniu „Poland IT Meeting”, zwanym dalej „Wydarzeniem”. Każdy Uczestnik najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
  2. Oferta uczestnictwa w wydarzeniu „Poland IT Meeting” kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.
  3. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2020 roku w Warszawie.
  4. Organizatorem sprzedaży uczestnictwa jest: 

   BUENA VISTA Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Laskowicka 7
   51-523 Wrocław
   NIP 8952178057
   REGON 369258190
   KRS 0000729669

   Zwany dalej “Organizatorem”.

  5. Kontakt do organizatora: meeting@polanditmeeting.com

  6. Organizator umożliwia sprzedaż uczestnictwa pod warunkiem dokonania zapłaty poprzez przelew bankowy w przeciągu 7 dni na podstawie wystawionej faktury.
  7. Rejestracja internetowa na Wydarzenie jest jednoznaczna z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Uczestnika.
 2. REJESTRACJA
  1. Zakup uczestnictwa wymaga uprzedniej rejestracji na stronie www.polanditmeeting.com.
  2. Osoby, które nie są zarejestrowane, mogą to zrobić przez internetową rejestrację za pośrednictwem strony www.polanditmeeting.com/register zwanej dalej „Rejestracją”. W tym celu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail. Aby się zarejestrować należy ustalić hasło oraz je potwierdzić. Hasło musi zawierać minimum 6 znaków.
  3. Każda osoba dokonująca Rejestracji online, dostanie na podany w formularzu rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
  4. Po potwierdzeniu rejestracji oraz zalogowaniu się na konto, należy uzupełnić dane o firmie reprezentowanej przez Uczestnika, na którą ma być wystawiona faktura.
  5. Następnie wymagane jest zbudowanie osobistej wizytówki, zawierającej preferencje oraz informacje istotne z biznesowego punktu widzenia. W tej części Uczestnik określa przede wszystkim w jakiej roli występuje (kupujący, sprzedający, jedno i drugie) oraz zainteresowania konkretnymi usługami i towarami.
  6. Przy zalogowaniu występuje możliwość połączenia profilu z kontem na profilach: Facebook lub LinkedIn.
 3. WARUNKI I SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Koszt uczestnictwa w Wydarzeniu uzależniony jest od daty, w której Uczestnik dokona zakupu uczestnictwa w Wydarzeniu i wynosi odpowiednio w okresie:
   1. 1.07.2019 – 31.03.2020 – 399 € netto
   2. 1.04.2020 – 4.06.2020 – 499 € netto
  2. b.Koszt uczestnictwa tylko w jednym dniu Wydarzenia jest niezależny od daty dakonania zakupu i wynosi:
   1. 299 € netto za udział w dniu 4.06.2020
   2. 249 € netto za udział w dniu 5.06.2020
  3. Płatność w przypadku przelewu bankowego, musi być wykonana w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.
  4. Możliwe są następujące formy płatności:
   • Przelew bankowy
  5. W przypadku płatności w PLN, przewalutowanie nastąpi na podstawie średniego kursu sprzedaży euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia faktury.
 4. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
  1. Po rejestracji, a następnie po dokonaniu płatności, każdy Uczestnik otrzymuje mailem potwierdzenie uczestnictwa w Wydarzeniu w postaci faktury elektronicznej.
  2. Opłacona faktura jest upoważnieniem do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
  1. Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej, dostarczonej do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres meeting@polanditmeeting.com.
  2. Rezygnacja z uczestnictwa a zwrot kosztów:
   1. Rezygnacja złożona do dnia 01.04.2020 – 100 % zwrotu kosztów
   2. Rezygnacja złożona do dnia 15.05.2020 – 50 % zwrotu kosztów
   3. Rezygnacja złożona po 15.05.2020 – brak zwrotu kosztów.
  3. Zwrot kosztów z tytułu rezygnacji z uczestnictwa, dotyczy tylko uczestnictwa osób fizycznych.
  4. Uczestnik reprezentujący klienta instytucjonalnego, zaproszony w ramach darmowej wejściówki VIP, potwierdzając uczestnictwo zobowiązuje się do przybycia na Wydarzenie. W przypadku braku obecności, Organizator ma prawo pobrać od danego Uczestnika opłatę w wysokości 100 € netto.
  5. Więcej informacji na temat płatności i rezygnacji można uzyskać pod adresem mailowym meeting@polanditmeeting.com.
 6. ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z WEJSCIÓWKI NA „POLAND IT MEETING”
  1. Dostęp do elektronicznego kalendarza spotkań.
  2. Możliwość aktywnego umawiania spotkań.
  3. Możliwość korzystania z mobilnej aplikacji przeznaczonej na smartfony oraz tablety do umawiania i zarządzaniem kalendarzem spotkań.
  4. Dostęp do pełnej bazy uczestników; w tym do danych teleadresowych poszczególnych uczestników. Zakres tych danych jest zgodny z wypełnieniem osobistej kartoteki przez każdego uczestnika.
  5. Dostęp do własnego profilu z możliwością wprowadzania edycji danych.
  6. Możliwość korzystania z wszystkich przerw kawowych w dniach 4-5.06.2020
  7. Lunch w dniach 4 i 5 czerwiec 2020
  8. Zaproszenie na uroczystą galę / kolację w dniu 4.06.2020 o g.19’00.
  9. Zamieszczenie personalnej wizytówki uczestnika w drukowanym katalogu. (Dotyczy uczestników zarejestrowanych do 22.05.2020)
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW
  1. Koszt przyjazdu na Konferencję oraz koszty pobytu, w tym noclegu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za siebie oraz swoje działania.
 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Korzystanie z serwisu www.polanditmeeting.com wymaga przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy firmy i stanowiska w firmie. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
  2. Dane będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb marketingu bezpośredniego towarów lub usług oferowanych przez Organizatora, przy czym użytkownikowi przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie.
  3. Organizator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

  Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku bez konieczności każdorazowego zatwierdzania przez organizatora wydarzenia „Poland IT Meeting”, agencję „BUENA VISTA Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.”, ul. Laskowicka 7, 51-523 Wrocław. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiałów wideo, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez agencję „BUENA VISTA Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.” działalnością.

  Wyrażam na rzecz organizatora „Poland IT Meeting”, agencję „BUENA VISTA Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.” zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechniania oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalanymi w ramach realizacji sesji zdjęciowej i rejestrowania wydarzenia „Poland IT Meeting” w formie wideo w dniach 4-5.06.2020 r. w Warszawie, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:

  1. mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej www.polanditmeeting.com, www.bvmg.pl, https://www.facebook.com/polanditmeeting/?fref=ts, https://www.facebook.com/buenavistamediagroup/?fref=ts ;
  2. prasie;
  3. broszurach, ulotkach, gazetkach;
  4. materiałach promocyjnych, itp.;

  Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodpłatnie.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestników „Poland IT Meeting” obowiązuje niniejszy regulamin. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualny regulamin dostępny jest stale na stronie wydarzenia www.polanditmeeting.com

Back to Top
Czekaj...

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z działaniami Poland IT Meeting? Podaj swoje dane a my zadbamy o to abyś dowiedział się pierwszy/-a!
Zgadzam się na używanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonów, SMS-ów, e-maili) dla celów marketingu bezpośredniego.
Zgadzam się na przesyłanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych ujętych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby otrzymywania Newlettera dotyczącego wydarzenia Poland IT Meeting.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu … (dowiedz się więcej) ZAPISZ SIĘ TERAZ
Facebook IconYouTube IconTwitter IconNewsletter Icon Visit Our LinkedIn Profile